Persondatapolitik i Amalieklinikken

Amalieklinikken respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Amalieklinikken er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:

 • 42511749 Amalieklinikken A/S

Derfor opbevarer vi dine data

Formålet med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.
Ansatte på Amalieklinikken har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb. Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.
Når du bruger vores klinik, indsamler vi følgende personoplysninger:

 1.  Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
 2. CPR-nummer
 3. Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger
 • Før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling og operation
 • Eventuelt etniske eller religiøse oplysninger
 • Eventuelt sociale forhold

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter, kommuner
 • Sundhedsstyrelsen og embedslæger
 • Forsikringsselskaber

Hvem kan Amalieklinikken automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?

Sundhedspersonale og administrativt personale internt på Amalieklinikken har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

Der kan være behov for at indhente relevante helbredsoplysninger forud for dit besøg på Amalieklinikken, eksempelvis kopi af tidligere journal eller rekvirering af røntgen- eller skanningsbilleder. Dette kan gøres uden dit samtykke, jf. Sundhedslovens §9. Du kan dog til enhver tid frabede dig dette ved at kontakte Amalieklinikken.

Der kan være tilfælde, hvor Amalieklinikken for at sikre et vellykket og sammenhængende forløb videregiver dine helbredsoplysninger uden dit samtykke, såfremt du overflyttes til videre behandling på et offentligt sygehus.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det.

Sundhedsloven pålægger Amalieklinikken at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jf. “Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker” samt til lovpligtige kliniske databaser, jf. “Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen”.

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Værd at vide

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år. Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Amalieklinikken.

Adgang til patientjournalen

Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 1, at læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence ubegrænset kan indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling. Med hensyn til personale med sekretærfunktioner kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand.

Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 10, kan en sundhedsperson under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang til. Personale med sekretærfunktioner kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v.